METABISULFIT

1 KG

5.10

Conservació/manteniment dels vins i mostos.